Pensioen is een onderwerp dat vele kanten kent

Pensioen

De afgelopen jaren staat de arbeidsvoorwaarde pensioen steeds weer in de belangstelling. Pensioen is een onderwerp dat vele kanten kent. Een pensioenberekening is vaak complex, de juridische context wijzigt voortdurend (onder andere door de nieuwe Pensioenwet in 2007) en ook het fiscale kader is complex en sterk aan wijzigingen onderhevig (in 2006 is het stelsel nog drastisch gewijzigd). Daarnaast worden invloeden vanuit de accountancy steeds groter en zijn er diverse vormen van financiering en overrentedeling in de praktijk van toepassing.

Dit alles vereist van alle betrokken partijen een bijzondere alertheid. Niet alleen moet de uitgangssituatie voor iedereen duidelijk zijn, ook moeten eventuele nieuwe mogelijkheden in kaart worden gebracht. Alleen zo komt een bedrijf of organisatie tot weloverwogen en zorgvuldige keuzes in deze belangrijke materie. Daarbij dient op een heldere wijze over het pensioenonderwerp te worden gecommuniceerd. En wel zo, dat alle betrokkenen ook begrijpen wat er aan de orde is, en waarom een wijziging is doorgevoerd.

Als dit met enige aandacht gebeurt, is dit alles ook goed te doen: door vakjargon te vermijden, hoofdlijnen van details te onderscheiden en het gezonde verstand als uitgangspunt te kiezen. A-advies heeft inmiddels een grote expertise opgebouwd op dit terrein en beheerst juist die combinatie van vakinhoudelijke expertise met heldere communicatie in begrijpelijke taal. Daarmee onderscheidt a-advies zich in een adviesmarkt die te vaak wordt gedomineerd door onnavolgbaar jargon en onbegrijpelijke calculaties.
Cases

Sanoma: PensioenenquĂȘte
Owens Corning: Optimalisering pensioenregeling

A-advies communiceert helder en begrijpelijk over pensioenen

logo Sanoma

Sanoma: PensioenenquĂȘte
logo Sanoma

Aanleiding

Sanoma had de wens om één uniforme regeling voor alle medewerkers aan te bieden. Sanoma en de andere belanghebbenden vonden het belangrijk om medewerkers nauw te betrekken bij het onderwerp Pensioenen.

De pensioenenquête maakte hier deel van uit.

  

Aanpak

A-advies heeft in opdracht van cao-partijen van Sanoma een pensioenenquête uitgevoerd onder alle medewerkers van het bedrijf. De enquête werd uitgevoerd in het kader van het harmonisatietraject. 

492 medewerkers van Sanoma hebben een uitgebreide vragenlijst ingevuld, waarin werd doorgevraagd over pensioenkennis, verwachtingen, voorkeuren, keuzemogelijkheden en collectiviteit. 

 

Resultaten

Uit de pensioenenquête kwam een aantal belangrijke aandachtspunten voor de nieuwe regeling naar voren.

Zo vond een grote meerderheid het belangrijk of heel belangrijk om individueel keuze te kunnen maken en was de risicobereidheid beperkt.
Daarnaast gaf driekwart van de medewerkers aan geen of weinig kennis van de eigen pensioenregeling te hebben. Wel was er interesse in het thema.

De meeste respondenten gaven aan graag deel te nemen aan een pensioenworkshop om de eigen pensioenkennis te verbeteren.

 

Sanoma gaf gehoor aan de wens van veel medewerkers om de eigen pensioenkennis te verbeteren. Medewerkers kregen workshops aangeboden, waarin de basiskennis over pensioen werd uitgelegd. Daardoor wordt pensioen een arbeidsvoorwaarde waar medewerkers iets meer van begrijpen en zo de waarde ervan beter kunnen inschatten.

 

Eric Vredeveldt 


logo Owens Corning

Owens Corning: Optimalisering pensioenregeling
logo Owens Corning

Aanpak

Samen met sociale partners hebben we de pensioenregeling bij Owens Corning in 2017 weten te optimaliseren. A-advies ondersteunde hierbij sociale partners.

 

Aanleiding

Owens Corning bouwde van oudsher pensioen op bij De Eendragt. Dit betrof een middelloonregeling, waarbij de pensioenuitkering vast stond.
In 2015 is De Eendragt overgenomen door ASR in verband met de financiële positie van De Eendragt. Voor veel zogenoemde Eendragt-bedrijven betrof één van de gevolgen een forse achteruitgang in middelloonpensioenopbouw. Dit resulteerde veelal in hele lage pensioenopbouw. Deze was dusdanig laag dat men - bij wijze van spreken - gemiddeld gesproken 80 jaar moest werken voor een goed pensioen.

Veel bedrijven, waaronder Owens Corning, zijn toen noodgedwongen overgestapt naar een zogenaamde beschikbare premieregeling. De regeling was gebaseerd op een staffel met 3% rekenrente. Dit gaf echter een - door de fiscus bepaalde - beperkte premie-inleg. Het pensioenbudget dat sociale partners in het verleden hadden afgesproken, was namelijk veel ruimer. Tot voor kort had de fiscus de maximale premie-inleg bij een beschikbare premieregeling gemaximeerd.

Eind 2016 werden echter zogenaamde marktrentestaffels geïntroduceerd. Hierdoor zijn de fiscale mogelijkheden van premie-inleg verruimd en kan men eigenlijk onbeperkt premie inleggen.

 

Resultaten

Met de wetenschap in het achterhoofd dat het pensioenbudget ruimer was bij Owens Corning dan de feitelijke premie-inleg op basis van de 3%-staffel, heeft a-advies vervolgens eind 2016 sociale partners geïnformeerd over de mogelijkheden van de marktrentestaffels en de daarmee samenhangende ruimere premie-inlegmogelijkheden.

In 2017 is dit vervolgens verder geformaliseerd en wordt er nu ingelegd op basis van de ruimere marktrentestaffel.

Uiteindelijk resulteert dit een hogere pensioenopbouw voor de medewerkers.          

 

Eric Vredeveldt
a-advies | vondellaan 28 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |