Arbeidsvoorwaarden moeten verleiden, uitdagen en bijdragen aan de optimalisering van de arbeidsverhoudingen

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zeggen niet alleen iets over de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer. Ze zeggen vooral iets over de verhoudingen en de cultuur van een organisatie. 

 

Arbeidsvoorwaarden moeten verleiden, uitdagen en bijdragen aan de optimalisering van de arbeidsverhoudingen. Met onderzoek, expertise en creativiteit is het vaak mogelijk om arbeidsvoorwaarden en de inhoud van cao's beter te laten aansluiten op de wensen van de organisatie en de medewerkers.

 

Over de cao als instrument wordt hevig gediscussieerd. Is de cao nog wel van deze tijd? Kunnen werkgevers en werknemers zich nog wel vinden in de inhoud en het proces? Cao-partijen staan voor de uitdaging antwoord te vinden op deze vragen en te komen met voorstellen die moeten leiden tot een cao die leeft, actueel en toekomstbestendig is.

 

A-advies heeft veel ervaring met het adviseren en begeleiden van cao-partijen bij de totstandkoming en vormgeving van een toekomstbestendige cao. Daarnaast heeft a-advies verschillende initiatieven ontwikkeld om cao-partijen in dit proces te ondersteunen, zoals het cao-platform.
Cases

Bedrijfstak Kunststof- en Rubberindustrie: Samenvatting CAO Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie
De Bijenkorf: Met co-creatie komen tot vernieuwende arbeidsvoorwaarden
Gasunie: Het betrekken van grote groepen medewerkers werkt!
Cao-platform: Modernisering van het proces van arbeidsvoorwaardenvorming

Met co-creatie komen tot een duurzame cao

cao Rubber Kunststof
Bedrijfstak Kunststof- en Rubberindustrie
Samenvatting CAO Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie
cao Rubber Kunststof

In opdracht van de Stichting Bedrijfstakbureau voor de Kunststof- en Rubberindustrie heeft a-advies een samenvatting gemaakt van de CAO Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie.

Deze geeft een overzicht van de belangrijkste bepalingen van de cao in begrijpelijke taal. Het mooie van de samenvatting is dat deze niet begint met regels, maar met een voor cao-partijen belangrijk uitgangspunt: het gesprek tussen de medewerker en leidinggevende over alles wat belangrijk kan zijn voor werk is de basis van de cao en een goede arbeidsrelatie.

 

De samenvatting is in de sector verspreid in de vorm van een handzaam boekje en is ook digitaal beschikbaar

 

Marieke van Essen

marieke@a-advies.nl / 06-24104798


logo bijenkorf
De Bijenkorf
Met co-creatie komen tot vernieuwende arbeidsvoorwaarden
logo bijenkorf

Aanleiding

De partijen, betrokken bij de CAO voor de Bijenkorf, hadden de wens om door middel van co-creatie te komen tot een fundamenteel nieuwe cao, waarbij rekening wordt gehouden met de hedendaagse wensen en behoeften van de werkgever en de werknemers. A-advies heeft het co-creatie traject zowel inhoudelijk, als procesmatig begeleid.

 

Aanpak

Voorafgaand aan het co-creatietraject zijn met de sociale partners en OR vier thema’s geselecteerd waarop de focus zou komen te liggen. Dit kernteam  heeft in een pressure cooker een gezamenlijk kader gemaakt voor discussies die over deze thema’s worden gevoerd. 

 

De uitwerking van de thema’s gebeurde in themateams met ca. 15 diverse medewerkers en experts.  Alle medewerkers zijn voortdurend op de hoogte gehouden van het proces door middel van nieuwsbrieven, vragenlijsten en bijeenkomsten, en zijn nadrukkelijk uitgenodigd om hun ideeën te geven.

 

De themateams hebben de aanbevelingen samen met elkaar geformuleerd. Op basis van deze aanbevelingen, soms gevat in scenario’s, hebben de sociale partners in vertrouwen hun ideeën over vernieuwende arbeidsvoorwaarden uitgewisseld. Op basis hiervan heeft a-advies een richtinggevend document voor de onderhandelingen opgesteld, dat kan rekenen op draagvlak van alle partijen.

 

Resultaat

De sociale partners van de Bijenkorf zijn gekomen tot vernieuwende afspraken, waaronder:

 • Eén cao voor alle medewerkers, waar voorheen twee cao’s bestonden
 • Afschaffing van de jeugdlonen
 • Introductie van een individueel budget om in te zetten voor duurzame inzetbaarheid
 • Verlagen van de zondagstoeslag

 

Door het co-creatieproces gaven medewerkers aan echt te zijn gehoord en betrokken. 

 

Bram de Klerck

bram@a-advies.nl / 06-42801846


gasunie
Gasunie
Het betrekken van grote groepen medewerkers werkt!
gasunie

Aanleiding

Bij Gasunie hebben vakbonden, OR en de werkgever de handen ineen geslagen om gemeenschappelijk beleid te formuleren voor duurzame inzetbaarheid. Op basis van een gezamenlijk visiedocument wilden partijen komen tot een duurzaam HR- en arbeidsvoorwaardenbeleid. A-advies is gevraagd om dit traject procesmatig en inhoudelijk te ondersteunen.

 

Aanpak

De medewerkers van Gasunie zijn nauw betrokken bij het proces. Zij leverden op grote schaal ideeën aan en hielpen in de prioriteitstelling. Het eindresultaat bestaat uit een breed palet aan maatregelen. Sommige daarvan worden uitgewerkt in de cao, andere hebben betrekking op het inrichten van de organisatie of het aanpassen van het sociaal beleid.

 

Resultaat

Enkele high lights van de afspraken:

 • Medewerkers krijgen een persoonlijk duurzaam inzetbaarheidsbudget.
 • Leidinggevenden binnen Gasunie gaan weer onder de cao vallen.
 • De komende drie jaar zal de loonsverhoging op het niveau van de inflatie zijn. Het verschil tussen inflatie en de gemiddelde loonontwikkeling in de markt komt als collectief budget beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid.
 • Medewerkers leveren vier vakantiedagen in ten behoeve een eenmalige storting van twaalf  dagen in het persoonlijk duurzaam inzetbaarheidsbudget.
 • De individuele beloning wordt afgeschaft.
 • Het flexwerk binnen Gasunie wordt alleen toegepast als het ook echt tijdelijk of heel specialistisch werk betreft.
 • Medewerkers krijgen meer zeggenschap over de inhoud van hun werk en de tijden waarop ze werkzaam zijn.
 • Er worden aparte afspraken gemaakt voor groepen medewerkers om hen met behoud van gezondheid en welzijn aan de slag te houden.

 

Vertrouwen en een eerlijke dialoog vormden de basis voor dit mooie resultaat. Er is dan ook afgesproken om in de toekomst op dezelfde manier te blijven samenwerken. 

 

Michel Donners

michel@a-advies.nl / 06-42801847


Cao-platform
Modernisering van het proces van arbeidsvoorwaardenvorming

Aanleiding

A-advies werkt aan modernisering van proces en inhoud van arbeidsvoorwaardenvorming. Daarom hebben wij samen met de AWVN een instrument ontwikkeld, waarmee cao-partijen alle medewerkers actief kunnen betrekken bij het proces van arbeidsvoorwaardenvorming in hun onderneming of branche: het cao-platform. Werknemers kunnen via het cao-platform ideeën aandragen, voorstellen doen en meestemmen of meebeslissen over prioriteiten en keuzes. 
Het cao-platform is geschikt voor cao (werkgever, vakbonden en eventueel OR) én arbeidsvoorwaardenregeling of specifiek HR-thema (werkgever en OR). 

Het cao-platform is onder meer ingezet bij de NS en in de sector Kunststof, rubber en lijm.

 

CAO Plein NS

De Nederlandse Spoorwegen heeft als eerste bedrijf in Nederland het online cao-platform ingezet om medewerkers te betrekken bij de cao-onderhandelingen. NS heeft de software zelf ontwikkeld, het idee erachter en het design zijn gebaseerd op het door a-advies en AWVN ontwikkelende 'cao-platform'. Zij hebben NS begeleid bij de introductie van het CAO Plein.

 

Via het CAO Plein konden medewerkers ideeën aandragen, voorstellen doen en prioriteiten aangeven in keuzes voor arbeidsvoorwaarden. NS informeerde en betrok medewerkers door middel van videoboodschappen, blogs, artikelen, enquêtes, polls en nieuwsberichten. NS ervaart het platform onder meer als een succes omdat het aanzet tot een betere uitleg van dilemma's die er liggen. 

 

Numaakjijdecao

Cao-partijen in de Rubber- en kunststofsector willen de cao vernieuwen. A-advies is door vakbonden gevraagd om hen te helpen met het voeren van de dialoog met alle medewerkers in de sector. Doel van de vakbonden is om een goed beeld te krijgen van de wensen en knelpunten van medewerkers ten aanzien van de cao en het draagvlak voor de cao en de eigen zichtbaarheid te vergroten. Als verbindend platform voor de dialoog is een digitaal cao-platform ontwikkeld.

 

Op deze website publiceerden vakbonden hun visie op de cao, werd via verschillende enquêtes en polls input gevraagd aan medewerkers en werden medewerkers regelmatig geïnformeerd over de stand van het proces. Naast het online traject zijn diverse medewerkersbijeenkomsten georganiseerd, waarin de cao-thema’s verder werden verkend. 

 

Door het inzetten van het platform hebben vakbonden duidelijk inzicht gekregen in de wensen en belangen van zowel leden, als niet-leden en hun zichtbaarheid is vergroot. De input vormt voor partijen een constructieve basis om het cao-overleg verder voort te zetten.  

 

Chantal Nijhuis

chantal@a-advies.nl / 06-42801845

 
a-advies | vondellaan 28 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |
disclaimer & privacy | cookie-melding