Hoe blijven medewerkers fit, gemotiveerd en vakbekwaam en hoe blijf je als organisatie gezond?

Inzetbaarheid

Hoe blijven medewerkers gezond, gemotiveerd en vakbekwaam inzetbaar, zowel binnen, als buiten de branche? Dat is een uitdaging waar de meeste organisaties en sectoren voor staan. 

 

Het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers doe je samen. Medewerkers en leidinggevenden moeten willen, weten en kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid. Hoe geef je dit vorm en op welke manier kunnen cao-partijen, sociale partners, HR en OR hieraan bijdragen? 

 

A-advies heeft veel ervaring met inzetbaarheidstrajecten op organisatie- en brancheniveau, zowel als het gaat om integrale programma’s rond duurzame inzetbaarheid, als om specifieke vraagstukken op het terrein van ontwikkeling, werkdruk, mobiliteit en dialoog. Wij voeren onderzoek uit, adviseren, ondersteunen bij bewustwordingsprogramma’s, ontwikkelen praktische instrumenten en begeleiden bij implementatie.

 

Ook adviseren wij opleidings- en ontwikkelingsfondsen over ontwikkelings- en inzetbaarheidsvraagstukken en voeren wij in opdracht van fondsen het projectmanagement uit. 

 

A-advies is aangesloten bij het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (www.npdi.nl) en maakt gebruik van diverse wetenschappelijk validerende scans die door het platform zijn ontwikkeld. 

 
Cases

Cargill Moves
Expeditie FIT
OTIB: Onderzoek naar de toegevoegde waarde voor werknemers
OFED: O&O-fonds nieuwe stijl
Mobiliteitscentrum Havensteder
Philips: Leerambassadeurs geven medewerkers vleugels
FCB Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in!

De dialoog tussen medewerker en leidinggevende is van cruciaal belang voor duurzame inzetbaarheid

Cases inzetbaarheid

Cargill

Cargill Moves
Cargill

Aanleiding

Cargill heeft te maken met een groter groeiende groep oudere medewerkers die langer inzetbaar moeten blijven. Sociale partners willen daarom inzetten op duurzame inzetbaarheid, duurzame arbeidsverhoudingen en looncompetitiviteit. Afgesproken is om te onderzoeken waar knelpunten liggen en wat goede regelingen kunnen zijn om deze aan te pakken.

A-advies heeft dit onderzoek samen met AWVN uitgevoerd.

 

Aanpak

De sociale partners hebben gezamenlijk doelen opgesteld voor een aanpak, zodat het onderzoek en het proces geborgd zijn in de organisatie. Er is een kernteam met sociale partners, OR en MT ingesteld om het onderzoek te coördineren.

 

Allereerst is een analyse gemaakt van het medewerkersbestand en het beleid rond duurzame inzetbaarheid bij Cargill. Mede op basis hiervan is een enquête breed uitgezet onder medewerkers en leidinggevenden en zijn vervolgens focusgroepen per vestiging georganiseerd. Het kernteam heeft op basis hiervan aanbevelingen opgesteld voor de korte en middellange termijn, en voor verschillende doelgroepen: de directie van Cargill, de sociale partners en de vestigingen.

 

Resultaat

Resultaat van het onderzoek is het programma Cargill Moves. Hierbinnen krijgen verschillende (bestaande en nieuwe) projecten vorm. De komende drie jaar wordt ingezet op:

 • Ontwikkeling: Cargill Moves Forward
 • Werktijden en roosters: Cargill Moves On Time
 • Werkdruk: Cargill Moves At Work

 

Daarnaast zijn er basisbouwstenen benoemd, zoals loopbaanplanning en een leiderschapstraject.

 

Lisette Douw


logo expeditie FIT zw

Expeditie FIT
logo expeditie FIT zw

Expeditie Fit in de Technische Groothandel

 

Aanleiding 

In opdracht van cao-partijen is a-advies eind 2015 onder de naam Expeditie FIT gestart met een bewustwordingsprogramma duurzame inzetbaarheid in de sector Technische Groothandel. Het aantal oudere werknemers en het aandeel werknemers met langere dienstverbanden in de sector neemt drastisch toe. De vergrijzing en ontgroening aan de ene kant en de noodzaak van langer doorwerken en de toenemende vraag naar flexibiliteit aan de andere kant, vragen om nieuwe inzichten, beleid en actie om werknemers langer gezond, vakkundig en gemotiveerd inzetbaar te houden.

Aanpak

Expeditie FIT is gestart met een grote enquête over duurzame inzetbaarheid, uitgezet onder de werkgevers en werknemers in de sector. Welke knelpunten ervaren werkgevers en werknemers als het gaat om de gezondheid & vitaliteit, vakmanschap & ontwikkeling, flexibiliteit & werk privé balans en de motivatie & betrokkenheid van werknemers? Waar liggen de komende jaren de grootste uitdagingen? 

 

Het online vragenlijstonderzoek werd opgevolgd met een landelijke kick off- bijeenkomst in januari 2016. De kick off-bijeenkomst stond in het teken van inspiratie, bewustwording en kennisdeling. Het was een eerste stap om de dialoog over duurzame inzetbaarheid breder te gaan voeren. Werkgevers en werknemers hebben samen veel te winnen als het gaat om duurzame inzetbaarheid.


Maarten van der Weijden verzorgde een inspirerende inleiding. Ook in zijn carrière als topsporter speelt gezondheid, ontwikkeling, motivatie en dialoog met zijn coach een cruciale rol. In verschillende rondetafelgesprekken is vervolgens verder gediscussieerd over de noodzaak om samen met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan en de rol van de dialoog op de werkvloer hierbij. Wat kan de sector doen om het werken aan inzetbaarheid in beweging te brengen?  

 

Expeditie FIT gaat verder. In een aantal bedrijven uit de sector is a-advies verder in gesprek gegaan met werknemers en HR. Waar lopen zij tegenaan en waar hebben zij behoefte aan?

 

Resultaat

Het onderzoek en de vele gesprekken met werknemers, werkgevers en HR hebben een schat aan informatie opgeleverd waar sociale partners verder mee kunnen.  Er is nog veel werk te verrichten als het gaat om de bewustwording over duurzame inzetbaarheid in de sector.

 

Dat duurzame inzetbaarheid over meer meer gaat dan alleen arbeidsvoorwaarden is wel gebleken. Onderwerpen als betrokkenheid, dialoog, leiderschap en autonomie kunnen niet onaangeroerd blijven. De arbeidsverhoudingen en de cultuur in organisaties spelen een hoofdrol als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Sociale partners op sectorniveau kunnen vooral een rol spelen in voorlichting en informatie, kennisdelen en het bieden van concrete handvatten.  

 

Chantal Nijhuis

chantal@a-advies.nl / 06-42801845


OTIB

OTIB: Onderzoek naar de toegevoegde waarde voor werknemers
OTIB

Aanleiding

In de zogenaamde opleidings- & ontwikkelingsfondsen brengen werkgevers en werknemers geld bijeen om collectieve doelstellingen te financieren. Op gezette tijden vindt tussen sociale partners en in de politiek discussie plaats over de toegevoegde waarde van die collectief opgebrachte middelen. Voor een gefundeerde discussie en voor het behoud van draagvlak voor de activiteiten van O&O-fondsen, is het van belang te weten wat de inzet van de middelen oplevert.

A-advies heeft voor het O&O-fonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) onderzocht wat verschillende ontwikkelingsinterventies opleveren voor werknemers in de branche.

 

Aanpak

Het totale onderzoek bestond uit een werknemersonderzoek en een werkgeversonderzoek.

Voor het werknemersonderzoek is op basis van historische gegevens het effect bepaald van zes verschillende regelingen op het uurloon en de inzetbaarheid van werknemers.
De onderzoekspopulatie bestond uit mannen in installerende/technische functies.

Voor het werkgeversonderzoek zijn werkgevers middels een enquête gevraagd naar het gebruik van de twee belangrijkste OTIB-subsidieregelingen (OntwikkelingsStimuleringsRegeling en BeroepsPraktijkVorming) en de invloed daarvan op de toegang tot scholing en de inzetbaarheid.

 

Resultaat

Alle onderzochte regelingen/maatregelen hebben een aantoonbaar positief effect op het uurloon,

de inzetbaarheid en de toegang tot scholing. Deelnemers maken gemiddeld een sterkere loonontwikkeling door dan niet-deelnemers en blijven langer behouden voor de sector.

De meerderheid van de werkgevers ziet ten gevolge van de subsidieregelingen een toename van scholingsdeelname, meer aandacht voor scholingswensen, een toename van opleidingsplaatsen en/of betere begeleiding van leerling-werknemers.

 

Moon Stroes

moon@a-advies.nl / 030-2620205


OFED

OFED: O&O-fonds nieuwe stijl
OFED

Aanleiding

Sociale partners in de elektrotechnische detailhandel waren het erover eens: als je als relatief klein fonds met beperkte middelen toch het vakmanschap van zo veel mogelijk werknemers in de sector wilt versterken, dan ligt de transitie van traditioneel scholingsfonds naar een online fonds voor de hand. Net als veel andere fondsen had het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de elektrotechnische detailhandel (OFED) vooral een vereveningsfunctie, met als doel scholing van werknemers binnen de sector mogelijk te maken. Het aantal werkgevers en werknemers dat gebruik maakte van de middelen voor scholing, bleef echter beperkt. Onder begeleiding van a-advies heeft OFED het roer omgegooid.

 

Aanpak

Het transitietraject is in een aantal fasen verlopen. Nadat samen met sociale partners de visie was verkend en een nieuwe ambitie was vastgesteld, is OFED begonnen aan een meerjarig transitieproject. Er is gestart met het inventariseren van mogelijkheden om online kennis en vaardigheden van mensen te versterken. Er is een start gemaakt met het opzetten van een online kennisbank en het ontwikkelen van de e-learning ‘Het Nieuwe Verkopen’. Deze online tools moesten de fysieke cursussen voor een (groot) deel vervangen. Bij het online gaan van de kennisbank en e-learning zijn vervolgens gefaseerd de tegemoetkomingsregeling van scholing en het aanbieden van open inschrijfcursussen afgeschaft. Werkgevers en werknemers werden langzaam vertrouwd met het online leren. Inmiddels draait de kennisbank op volle toeren en zijn de online tools verder uitgebreid. Het is een hele uitdaging om voortdurend actueel te blijven, zowel in content, als in media. Samen met de sector (werkgevers en werknemers) en experts wordt voortdurend gezocht naar slimme mogelijkheden en toepassingen om te leren. Door samen te werken aan online leren, kan ook met een klein budget veel worden bereikt.

 

Resultaat

Inmiddels kent de kennisbank meer dan 8.500 gebruikers, veelal verkopers in de winkel en leerlingen van het MBO die het verkoopvak willen leren en interesse hebben in de consumentenelektronica.
Er zijn meer dan 13.500 branchecertificaten uitgereikt in een sector met circa 16.000 werknemers.

Benieuwd naar het online aanbod van OFED? Kijk dan op www.kennisbank/ofed.nl.

 

Chantal Nijhuis

chantal@a-advies.nl / 06-42801845


Havensteder

Mobiliteitscentrum Havensteder
Havensteder

Aanleiding

Cao-partijen bij Havensteder, een grote woningbouwcorporatie in Rotterdam, zijn met elkaar een sociaal plan overeengekomen, waarin zij via een intern mobiliteitscentrum boventallige medewerkers op vrijwillige basis begeleiding op maat bieden bij het vinden van nieuw werk of ander perspectief.

Aan a-advies is gevraagd om Havensteder te begeleiden in het opzetten en uitvoeren van een intern mobiliteitscentrum voor de periode van één jaar.

 

Aanpak

A-advies is gestart met het vormen van een projectgroep. Deze bestond uit drie HR-medewerkers/-mobiliteitsadviseurs vanuit Havensteder en een Noloc-erkende loopbaancoach en een projectleider vanuit a-advies. In samenwerking met HR en vakbonden is een plan van aanpak ontwikkeld, is het mobiliteitscentrum opgebouwd en zijn de benodigde instrumenten voor Havensteder op maat ontwikkeld.

 

Na het openen van de deuren zijn vanuit het mobiliteitscentrum startworkshops georganiseerd, waaraan alle boventallige medewerkers konden deelnemen. Tijdens deze workshops kregen deelnemers niet alleen informatie over het mobiliteitstraject, maar was er ook ruimte voor ontmoeting en vragen. Op basis van de startbijeenkomst konden boventallige medewerkers besluiten of ze zich vrijwillig wilden aanmelden voor een mobiliteitstraject. De opkomst en de deelname aan mobiliteitstrajecten was erg hoog. Van de 70 boventallige medewerkers hebben in totaal 65 mensen aan het mobiliteitstraject deelgenomen.

 

Het mobiliteitstraject vanuit het interne mobiliteitscentrum bestond uit individuele coaching, workshops, netwerkbijeenkomsten en ontmoetingsbijeenkomsten.  Daarnaast konden deelnemers een onderbouwde scholingsaanvraag doen en desgewenst een opleiding volgen.

 

Resultaat

De deelnemers zijn door de eigen, interne mobiliteitsadviseurs begeleid bij hun zoektocht naar ander werk of ander perspectief. Van de 63 boventallige medewerkers vond ruim tweederde van de deelnemers binnen een jaar een andere baan of zijn voor zichzelf begonnen.

 

Chantal Nijhuis

chantal@a-advies.nl / 06-42801845


logo Philips

Philips: Leerambassadeurs geven medewerkers vleugels
logo Philips

Aanleiding

Leerambassadeurs worden door de Engelse vakbonden al jaren met succes ingezet, vooral op plekken waar aandacht voor opleiding en ontwikkeling in eerste instantie niet vanuit de mensen zelf komt. Leerambassadeurs zijn kaderleden die speciaal worden opgeleid om hun collega’s te bewegen zich te blijven ontwikkelen. Het gaat daarbij met name om collega’s met een afstand tot leren, bij wie angst voor het onbekende en twijfels over het eigen kunnen vaak lelijk in de weg kunnen zitten. In de huidige tijd betekent stilstand immers achteruitgang.

  

Aanpak

Op initiatief van Philips en FNV heeft a-advies een Nederlandse aanpak ontwikkeld en op diverse fabriekslocaties leerambassadeurs opgeleid en begeleid. En we hebben al heel wat losgemaakt! In een jaar tijd zijn er al circa 130 mensen in gesprek gegaan met een leerambassadeur. Hiervan zijn er rond de 110 ook in beweging gekomen: door het volgen van een training of opleiding binnen of buiten hun huidige werkterrein, het doen van een snuffelstage of door een nieuwe baan te vinden binnen of buiten Philips.

 

Resultaat

Leerambassadeurs laten zien dat lageropgeleiden of oudere medewerkers met warme aandacht wel degelijk te bewegen zijn om zich te (blijven) ontwikkelen. Philips is hier zó enthousiast over dat o.a. in Best het project wordt uitgebreid. Weten waarom men zo enthousiast is? Diverse betrokkenen vertellen je het zelf in dit filmpje dat voor de werving van nieuwe ambassadeurs is gemaakt!

 

Lilian Woudstra

lilian@a-advies.nl / 06-49355764


logo Vitaal de toekomst in FCB

FCB Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in!
logo Vitaal de toekomst in FCB

Aanleiding

Steeds meer werkgevers en werknemers onderschrijven het belang van duurzame inzetbaarheid. Gezonde, productieve en gemotiveerde mensen vormen de basis voor gezonde en productieve bedrijven, ook in de sector voor de Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen.

 

Aanpak

In 2017-2018 heeft a-advies voor de Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen (FCB) een groot duurzaam inzetbaarheidsproject mogen uitvoeren. Het project bestond uit een grootschalig sectoronderzoek onder werknemers, een voorlichtings- en bewustwordingscampagne en een breed scala aan activerende maatregelen op de thema’s Gezondheid & Vitaliteit en Leiderschap & Loopbaan.

 

Voor het project Vitaal de toekomst in! is gebruik gemaakt van de ESF-subsidieregeling Duurzame inzetbaarheid voor sectoren en O&O-fondsen.

 

Het was een behoorlijke uitdaging om met het papieren plan echt mensen in beweging te brengen. Veel bedrijven waren in het begin terughoudend om met deze thema’s aan de slag te gaan. Het is cruciaal gebleken om goed te luisteren naar de knelpunten waar grote, maar ook kleine bedrijven tegenaan lopen en naar de wensen die zij hebben. Ook moest het vertrouwen tussen de bedrijven en FCB groeien. De goede samenwerking tussen de projectleider, het bestuur, de uitvoerende partijen en het HR-platform van de branchevereniging Kartoflex, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het uiteindelijke succes.

 

Resultaat

Sectoronderzoek

In 2017 zijn we het project gestart met het sectoronderzoek. Hoe staat het met de gezondheid, fitheid, werkbelasting én het werkplezier in de kartonnage- en verpakkingensector? Gemiddeld scoort de sector op veel punten lager dan de Nederlandse industrie als geheel. Waar zijn we mee aan de slag gegaan:

 1. Gemiddeld scoort de sector op veel punten lager dan de Nederlandse industrie als geheel. Er valt dan ook veel te winnen. Aandachtspunten zijn met name overgewicht, het houdings- en bewegingsapparaat, energie en werkplezier.
 2. Op het vlak van gezondheid, leefstijl en vitaliteit moeten we met name aandacht besteden aan productiemedewerkers in ploegendienst. Zij scoren hierbij een stuk lager dan kantoormedewerkers en productiemedewerkers in dagdienst. Niet nieuw, maar wel een heel belangrijk aandachtspunt waar we als sector rekening mee moeten houden.
 3. Positief is dat productiemedewerkers ten opzichte van de industrie weinig piekeren, zowel in dagdienst, als in onregelmatige dienst. Voor kantoormedewerkers is dit wel een belangrijk verbeterpunt: op kantoor wordt in onze sector gemiddeld juist meer gepiekerd dan in de industrie.
 4. Belangrijkste prioriteit is het verbeteren van de relatie tussen leidinggevenden en werknemers. Hierbij is vooral (ervaren) inspraak, omgangsvormen en stijl van leidinggeven van belang. Bedrijven kunnen hiervoor ondersteuning krijgen van FCB.
 5. Werknemers in de sector zijn vooral geïnteresseerd in meer informatie over hoe ze gezond en fit kunnen blijven, gezond werken in ploegendienst en relevante opleidingen. 


In 2020 zal het sectoronderzoek onder werknemers worden herhaald om te meten of de campagne en de activerende maatregelen ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector.

 

Voorlichtings- en bewustwordingscampagne

Er is een grote, meerjarige voorlichtings- en bewustwordingscampagne gestart die in het teken staat van Vitaal de toekomst in! In de campagne is specifiek aandacht besteed aan de duurzame inzetbaarheid medewerkers in ploegendienst. Ook heeft FCB een vitaliteitsbus ingericht die een tour maakt langs alle bedrijven. In deze bus kunnen bezoekers kennismaken met de verschillende thema’s rondom gezondheid en vitaliteit. Werknemers ontvangen hier informatie en zij kunnen testjes en proefjes doen. Thema’s die aan de orde komen zijn:

 

 • Stress; mij krijgen ze niet gek!
 • De regie over je eigen loopbaan
 • Alertheid, Veiligheid & Concentratie
 • Vitaliteit is van levensbelang!
 • Voeding; elke dienst een maximaal energieniveau!
 • Fysieke belasting; slim belasten voorkomt overbelasting!
 • Slapen; je kunt niet zonder!
 • Voeding; de hele dag energiek!


Activerende maateregelen

Bedrijven die met duurzame inzetbaarheid aan de slag willen, kunnen gebruikmaken van verschillende activiteiten die FCB aanbiedt in het kader van Vitaal de toekomst in!

Het aanbod bestaat onder meer uit: adviesgesprekken duurzame inzetbaarheid, voorlichtingspakketten en leefstijlworkshops, leiderschapstrainingen, EVP-trajecten, Loopbaan APK’s, loopbaanworkshops en leefstijltrajecten voor individuele werknemers.

 

Het bestuur van FCB is erg blij met het resultaat. Bestuurslid Willem de Vocht: “Met de deelname van zo veel bedrijven is er echt wat in gang gezet. De activiteiten zijn belangrijk voor de toekomst van de sector.”
Reden voor het fonds om voor de periode 2019-2021 een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen.

A-advies is wederom gevraagd om dit project, dat de naam Vitaal verder! draagt, uit te voeren.

 

Wil je meer weten over deze mooie sector?
Bekijk dan ook eens de website
www.fcb-verpakkingen.nl  of de video’s die we hebben gemaakt over de sector op https://www.fcb-verpakkingen.nl/media/videos

 

Chantal Nijhuis

chantal@a-advies.nl / 06-42801845
a-advies | vondellaan 28 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |