Hoe blijven medewerkers fit, gemotiveerd en vakbekwaam en hoe blijf je als organisatie gezond?

Inzetbaarheid

Hoe blijven medewerkers gezond, gemotiveerd en vakbekwaam inzetbaar, zowel binnen, als buiten de branche? Dat is een uitdaging waar de meeste organisaties en sectoren voor staan. 

 

Het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers doe je samen. Medewerkers en leidinggevenden moeten willen, weten en kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid. Hoe geef je dit vorm en op welke manier kunnen cao-partijen, sociale partners, HR en OR hieraan bijdragen? 

 

A-advies heeft veel ervaring met inzetbaarheidstrajecten op organisatie- en brancheniveau, zowel als het gaat om integrale programma’s rond duurzame inzetbaarheid, als om specifieke vraagstukken op het terrein van ontwikkeling, werkdruk, mobiliteit en dialoog. Wij voeren onderzoek uit, adviseren, ondersteunen bij bewustwordingsprogramma’s, ontwikkelen praktische instrumenten en begeleiden bij implementatie.

 

Ook adviseren wij opleidings- en ontwikkelingsfondsen over ontwikkelings- en inzetbaarheidsvraagstukken en voeren wij in opdracht van fondsen het projectmanagement uit. 

 

A-advies is aangesloten bij het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (www.npdi.nl) en maakt gebruik van diverse wetenschappelijk validerende scans die door het platform zijn ontwikkeld. 

 
Cases

SPDI: Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid
Cargill Moves
OTIB: Onderzoek naar de toegevoegde waarde voor werknemers
Philips: Leerambassadeurs geven medewerkers vleugels
FCB Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in!

De dialoog tussen medewerker en leidinggevende is van cruciaal belang voor duurzame inzetbaarheid

Cases inzetbaarheid


SPDI: Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid

Aanleiding

Sociale partners (AWVN, FNV en CNV Vakmensen) willen graag samen in de bedrijven en in de branches beweging op gang brengen. Samen met directie, leidinggevenden, HR, OR én medewerkers. Om zo veel mogelijk medewerkers duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. Mét oog voor de veranderende behoeften van de organisatie.


Aanpak

Het SPDI biedt bedrijven en sectoren:

 • Betrokken adviseurs namens sociale partners met kennis en ervaring
 • Een analyse van de huidige en de gewenste situatie vanuit perspectief van management én werknemers
 • Werken naar een door management en werknemers gedragen toekomstgericht actieplan voor Duurzame Inzetbaarheid
 • Begeleiding bij verbetertrajecten
 • Praktische instrumenten
 • Veranderkundige benadering


Resultaat

Dit project wordt uitgevoerd met subsidie van SZW. In 2019 en 2020 zijn tientallen bedrijven aan de slag gegaan met het SPDI. Adviseurs van a-advies zijn bij meerdere trajecten in verschillende organisaties betrokken geweest.   


Linda Lokhoff

linda@a-advies.nl / 06-24114127


Cargill

Cargill Moves
Cargill

Aanleiding

Cargill heeft te maken met een groter groeiende groep oudere medewerkers die langer inzetbaar moeten blijven. Sociale partners willen daarom inzetten op duurzame inzetbaarheid, duurzame arbeidsverhoudingen en looncompetitiviteit. Afgesproken is om te onderzoeken waar knelpunten liggen en wat goede regelingen kunnen zijn om deze aan te pakken.

A-advies heeft dit onderzoek samen met AWVN uitgevoerd.

 

Aanpak

De sociale partners hebben gezamenlijk doelen opgesteld voor een aanpak, zodat het onderzoek en het proces geborgd zijn in de organisatie. Er is een kernteam met sociale partners, OR en MT ingesteld om het onderzoek te coördineren.

 

Allereerst is een analyse gemaakt van het medewerkersbestand en het beleid rond duurzame inzetbaarheid bij Cargill. Mede op basis hiervan is een enquête breed uitgezet onder medewerkers en leidinggevenden en zijn vervolgens focusgroepen per vestiging georganiseerd. Het kernteam heeft op basis hiervan aanbevelingen opgesteld voor de korte en middellange termijn, en voor verschillende doelgroepen: de directie van Cargill, de sociale partners en de vestigingen.

 

Resultaat

Resultaat van het onderzoek is het programma Cargill Moves. Hierbinnen krijgen verschillende (bestaande en nieuwe) projecten vorm. De komende drie jaar wordt ingezet op:

 • Ontwikkeling: Cargill Moves Forward
 • Werktijden en roosters: Cargill Moves On Time
 • Werkdruk: Cargill Moves At Work

 

Daarnaast zijn er basisbouwstenen benoemd, zoals loopbaanplanning en een leiderschapstraject.

 

Lisette Douw


OTIB

OTIB: Onderzoek naar de toegevoegde waarde voor werknemers
OTIB

Aanleiding

In de zogenaamde opleidings- & ontwikkelingsfondsen brengen werkgevers en werknemers geld bijeen om collectieve doelstellingen te financieren. Op gezette tijden vindt tussen sociale partners en in de politiek discussie plaats over de toegevoegde waarde van die collectief opgebrachte middelen. Voor een gefundeerde discussie en voor het behoud van draagvlak voor de activiteiten van O&O-fondsen, is het van belang te weten wat de inzet van de middelen oplevert.

A-advies heeft voor het O&O-fonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) onderzocht wat verschillende ontwikkelingsinterventies opleveren voor werknemers in de branche.

 

Aanpak

Het totale onderzoek bestond uit een werknemersonderzoek en een werkgeversonderzoek.

Voor het werknemersonderzoek is op basis van historische gegevens het effect bepaald van zes verschillende regelingen op het uurloon en de inzetbaarheid van werknemers.
De onderzoekspopulatie bestond uit mannen in installerende/technische functies.

Voor het werkgeversonderzoek zijn werkgevers middels een enquête gevraagd naar het gebruik van de twee belangrijkste OTIB-subsidieregelingen (OntwikkelingsStimuleringsRegeling en BeroepsPraktijkVorming) en de invloed daarvan op de toegang tot scholing en de inzetbaarheid.

 

Resultaat

Alle onderzochte regelingen/maatregelen hebben een aantoonbaar positief effect op het uurloon,

de inzetbaarheid en de toegang tot scholing. Deelnemers maken gemiddeld een sterkere loonontwikkeling door dan niet-deelnemers en blijven langer behouden voor de sector.

De meerderheid van de werkgevers ziet ten gevolge van de subsidieregelingen een toename van scholingsdeelname, meer aandacht voor scholingswensen, een toename van opleidingsplaatsen en/of betere begeleiding van leerling-werknemers.

 

Moon Stroes

moon@a-advies.nl / 030-2620205


logo Philips

Philips: Leerambassadeurs geven medewerkers vleugels
logo Philips

Aanleiding

Leerambassadeurs worden door de Engelse vakbonden al jaren met succes ingezet, vooral op plekken waar aandacht voor opleiding en ontwikkeling in eerste instantie niet vanuit de mensen zelf komt. Leerambassadeurs zijn kaderleden die speciaal worden opgeleid om hun collega’s te bewegen zich te blijven ontwikkelen. Het gaat daarbij met name om collega’s met een afstand tot leren, bij wie angst voor het onbekende en twijfels over het eigen kunnen vaak lelijk in de weg kunnen zitten. In de huidige tijd betekent stilstand immers achteruitgang.

  

Aanpak

Op initiatief van Philips en FNV heeft a-advies een Nederlandse aanpak ontwikkeld en op diverse fabriekslocaties leerambassadeurs opgeleid en begeleid. En we hebben al heel wat losgemaakt! In een jaar tijd zijn er al circa 130 mensen in gesprek gegaan met een leerambassadeur. Hiervan zijn er rond de 110 ook in beweging gekomen: door het volgen van een training of opleiding binnen of buiten hun huidige werkterrein, het doen van een snuffelstage of door een nieuwe baan te vinden binnen of buiten Philips.

 

Resultaat

Leerambassadeurs laten zien dat lageropgeleiden of oudere medewerkers met warme aandacht wel degelijk te bewegen zijn om zich te (blijven) ontwikkelen. Philips is hier zó enthousiast over dat o.a. in Best het project wordt uitgebreid. Weten waarom men zo enthousiast is? Diverse betrokkenen vertellen je het zelf in dit filmpje dat voor de werving van nieuwe ambassadeurs is gemaakt!

 

Lilian Woudstra

lilian@a-advies.nl / 06-49355764


logo Vitaal de toekomst in FCB

FCB Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in!
logo Vitaal de toekomst in FCB

Aanleiding

Steeds meer werkgevers en werknemers onderschrijven het belang van duurzame inzetbaarheid. Gezonde, productieve en gemotiveerde mensen vormen de basis voor gezonde en productieve bedrijven, ook in de sector voor de Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen.

 

Aanpak

In 2017-2018 heeft a-advies voor de Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen (FCB) een groot duurzaam inzetbaarheidsproject mogen uitvoeren. Het project bestond uit een grootschalig sectoronderzoek onder werknemers, een voorlichtings- en bewustwordingscampagne en een breed scala aan activerende maatregelen op de thema’s Gezondheid & Vitaliteit en Leiderschap & Loopbaan.

 

Voor het project Vitaal de toekomst in! is gebruik gemaakt van de ESF-subsidieregeling Duurzame inzetbaarheid voor sectoren en O&O-fondsen.

 

Het was een behoorlijke uitdaging om met het papieren plan echt mensen in beweging te brengen. Veel bedrijven waren in het begin terughoudend om met deze thema’s aan de slag te gaan. Het is cruciaal gebleken om goed te luisteren naar de knelpunten waar grote, maar ook kleine bedrijven tegenaan lopen en naar de wensen die zij hebben. Ook moest het vertrouwen tussen de bedrijven en FCB groeien. De goede samenwerking tussen de projectleider, het bestuur, de uitvoerende partijen en het HR-platform van de branchevereniging Kartoflex, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het uiteindelijke succes.

 

Resultaat

Sectoronderzoek

In 2017 zijn we het project gestart met het sectoronderzoek. Hoe staat het met de gezondheid, fitheid, werkbelasting én het werkplezier in de kartonnage- en verpakkingensector? Gemiddeld scoort de sector op veel punten lager dan de Nederlandse industrie als geheel. Waar zijn we mee aan de slag gegaan:

 1. Gemiddeld scoort de sector op veel punten lager dan de Nederlandse industrie als geheel. Er valt dan ook veel te winnen. Aandachtspunten zijn met name overgewicht, het houdings- en bewegingsapparaat, energie en werkplezier.
 2. Op het vlak van gezondheid, leefstijl en vitaliteit moeten we met name aandacht besteden aan productiemedewerkers in ploegendienst. Zij scoren hierbij een stuk lager dan kantoormedewerkers en productiemedewerkers in dagdienst. Niet nieuw, maar wel een heel belangrijk aandachtspunt waar we als sector rekening mee moeten houden.
 3. Positief is dat productiemedewerkers ten opzichte van de industrie weinig piekeren, zowel in dagdienst, als in onregelmatige dienst. Voor kantoormedewerkers is dit wel een belangrijk verbeterpunt: op kantoor wordt in onze sector gemiddeld juist meer gepiekerd dan in de industrie.
 4. Belangrijkste prioriteit is het verbeteren van de relatie tussen leidinggevenden en werknemers. Hierbij is vooral (ervaren) inspraak, omgangsvormen en stijl van leidinggeven van belang. Bedrijven kunnen hiervoor ondersteuning krijgen van FCB.
 5. Werknemers in de sector zijn vooral geïnteresseerd in meer informatie over hoe ze gezond en fit kunnen blijven, gezond werken in ploegendienst en relevante opleidingen. 


In 2020 zal het sectoronderzoek onder werknemers worden herhaald om te meten of de campagne en de activerende maatregelen ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector.

 

Voorlichtings- en bewustwordingscampagne

Er is een grote, meerjarige voorlichtings- en bewustwordingscampagne gestart die in het teken staat van Vitaal de toekomst in! In de campagne is specifiek aandacht besteed aan de duurzame inzetbaarheid medewerkers in ploegendienst. Ook heeft FCB een vitaliteitsbus ingericht die een tour maakt langs alle bedrijven. In deze bus kunnen bezoekers kennismaken met de verschillende thema’s rondom gezondheid en vitaliteit. Werknemers ontvangen hier informatie en zij kunnen testjes en proefjes doen. Thema’s die aan de orde komen zijn:

 

 • Stress; mij krijgen ze niet gek!
 • De regie over je eigen loopbaan
 • Alertheid, Veiligheid & Concentratie
 • Vitaliteit is van levensbelang!
 • Voeding; elke dienst een maximaal energieniveau!
 • Fysieke belasting; slim belasten voorkomt overbelasting!
 • Slapen; je kunt niet zonder!
 • Voeding; de hele dag energiek!


Activerende maateregelen

Bedrijven die met duurzame inzetbaarheid aan de slag willen, kunnen gebruikmaken van verschillende activiteiten die FCB aanbiedt in het kader van Vitaal de toekomst in!

Het aanbod bestaat onder meer uit: adviesgesprekken duurzame inzetbaarheid, voorlichtingspakketten en leefstijlworkshops, leiderschapstrainingen, EVP-trajecten, Loopbaan APK’s, loopbaanworkshops en leefstijltrajecten voor individuele werknemers.

 

Het bestuur van FCB is erg blij met het resultaat. Bestuurslid Willem de Vocht: “Met de deelname van zo veel bedrijven is er echt wat in gang gezet. De activiteiten zijn belangrijk voor de toekomst van de sector.”
Reden voor het fonds om voor de periode 2019-2021 een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen.

A-advies is wederom gevraagd om dit project, dat de naam Vitaal verder! draagt, uit te voeren.

 

Wil je meer weten over deze mooie sector?
Bekijk dan ook eens de website
www.fcb-verpakkingen.nl  of de video’s die we hebben gemaakt over de sector op https://www.fcb-verpakkingen.nl/media/videos

 

Chantal Nijhuis

chantal@a-advies.nl / 06-42801845
a-advies | vondellaan 28 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |
disclaimer & privacy | cookie-melding