Disclaimer en Privacy policy

Disclaimer

We zijn trots op onze website en besteden de grootst mogelijke zorg aan het onderhouden ervan. Ondanks deze constante zorg, is het mogelijk dat de informatie die op onze site wordt gepubliceerd, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de website van a-advies. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden.

 

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. A-advies heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht. A-advies staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. A-advies aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. A-advies wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen. A-advies garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

 

Op de website van a-advies wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie,  verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door a-advies niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. A-advies wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

 

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruikmaakt, doe je dat voor eigen rekening en risico.

 

A-advies, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de website van a-advies gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Je verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de  website van a-advies. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van a-advies, de inhoud van zijn website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

 

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van a-advies.

 

Op de website van a-advies en op de voorwaarden en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.


 

Privacy policy

A-advies respecteert de privacy van bezoekers aan deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan a-advies, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens, zoals hieronder is weergegeven.

 

Wat doet a-advies met je gegevens?

Als je vrijwillig je gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van a-advies, dan zullen de gegevens die je ter beschikking stelt slechts voor dit doel worden gebruikt.

 

Je gegevens worden gebruikt:

en/of

 

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld; dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

A-advies bewaart persoonsgegevens die hij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

A-advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

                                                                                                                 

Jouw rechten

Je kunt je persoonsgegevens opvragen en je hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kun je verzet aantekenen tegen het gebruik van je gegevens.
Neem voor nadere informatie per e-mail contact op met a-advies via info@a-advies.nl.

 

Als je wilt weten welke van jouw persoonsgegevens door a-advies worden verwerkt, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen door een brief te sturen naar:
a-advies, Vondellaan 28, 3521 GH  UTRECHT.


a-advies | vondellaan 28 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |